Jdi na obsah Jdi na menu
 


Grantové řízení v kategorii NIF v r. 2009

Podporované oblasti pro rok 2009
1. Poskytování služeb osobní asistence
2. Poskytování zdravotních rehabilitačních služeb
3. Sportovní a vzdělávací aktivity

Nadační granty v kategorii NIF jsou poskytovány v souladu s účelem, k němuž byla Nadace Jedličkova ústavu zřízena, zejména v oblasti podpory integrace osob s postižením do společnosti a podpory komplexní a vyvážené péče o osoby s postižením.

Nadační granty budou poskytovány na základě otevřeného veřejného výběrového řízení. Do výběrového řízení se mohou přihlásit nestátní neziskové organizace, které působí v oblasti podpory dětí a mládeže s tělesným a kombinovaným postižením.

Kdo je vyloučen z účasti na výběrovém řízení
- fyzické osoby - podnikatelé
- právnické osoby založené za účelem podnikání
- politické strany a politická hnutí, společenství vlastníků jednotek
- církve a náboženské společnosti, církevní právnické osoby vyjma církevních právnických osob poskytujících sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby
- nadace
- stát, jednotky územní samosprávy, právnické osoby veřejného práva s výjimkou příspěvkových organizací a veřejných VŠ
- právnické osoby, na jejichž rozhodování nebo činnost, fakticky nebo právně, mají, přímo či nepřímo, vliv členové správní rady, členové dozorčí rady nebo zaměstnanci nadace nebo osoby jim blízké

Délka projektu:
Maximálně 12 po sobě jdoucích měsíců. Čerpání prostředků na schválený projekt musí být zahájeno nejpozději do 2 měsíců od poskytnutí prostředků příjemci grantu. Vyúčtování projektu je nutné předložit do 1 měsíce po skončení projektu.

Povinné dokumenty k žádosti:
- vyplněný formulář žádosti
- kopie statutu nebo stanov organizace
- výroční zpráva nebo zpráva o hospodaření žadatele za předchozí účetní období

Uzávěrka pro příjem žádostí:
30. duben 2009 (rozhodující je datum přijetí žádosti, na žádosti přijaté po tomto datu nebude brán zřetel)

Vyhodnocení žádostí:
O výsledcích grantového řízení jsou všichni účastníci grantového řízení informováni písemně, a to nejpozději do 3 měsíců od uzávěrky pro podání žádosti o grant (tj. do 31. 7. 2009).

Kontakt:
nadaceju@centrum.cz | 241 406 886 nebo 773 276 222

Formulář žádosti o nadační grant z kategorie NIF
Grantová pravidla