Jdi na obsah Jdi na menu
 


Grantové řízení v kategorii NIF v r. 2012

Nadační granty v kategorii NIF jsou poskytovány v souladu s účelem, k němuž byla Nadace Jedličkova ústavu zřízena, zejména v oblasti podpory integrace osob s postižením do společnosti a podpory komplexní a vyvážené péče o osoby s postižením. 
 

Nadační granty budou poskytovány na základě otevřeného veřejného výběrového řízení. Do výběrového řízení se mohou přihlásit nestátní neziskové organizace, které působí v oblasti podpory dětí a mládeže s tělesným a kombinovaným postižením.
 

Podporované oblasti pro rok 2012:
 

1. Poskytování služeb osobní asistence
2. Poskytování zdravotních rehabilitačních služeb
3. Sportovní a vzdělávací aktivity
 
 


Kdo je vyloučen z účasti na výběrovém řízení:
 

 • fyzické osoby - podnikatelé
 • právnické osoby založené za účelem podnikání
 • politické strany a politická hnutí, společenství vlastníků jednotek
 • církve a náboženské společnosti, církevní právnické osoby vyjma církevních právnických osob poskytujících sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby
 • nadace, jsou-li součástí nadačního jmění prostředky kategorie NIF
 • stát, jednotky územní samosprávy, právnické osoby veřejného práva s výjimkou příspěvkových organizací a veřejných VŠ
 • právnické osoby, na jejichž rozhodování nebo činnost, fakticky nebo právně, mají, přímo či nepřímo, vliv členové správní rady, členové dozorčí rady nebo zaměstnanci nadace nebo osoby jim blízké
   
Délka projektu:
Maximálně 12 po sobě jdoucích měsíců. Čerpání prostředků na schválený projekt musí být zahájeno nejpozději do 2 měsíců od poskytnutí prostředků příjemci grantu. Vyúčtování projektu je nutné předložit do 1 měsíce po skončení projektu.
 


Povinné dokumenty k žádosti:
 

 • vyplněný formulář žádosti
 • kopie statutu nebo stanov organizace
 • kopie dokladu o registraci v souladu s právním řádem ČR
 • výroční zpráva nebo zpráva o hospodaření žadatele za předchozí účetní období


Uzávěrka pro příjem žádostí:
 

11.května 2012 (rozhodující je datum přijetí žádosti, na žádosti přijaté po tomto datu nebude brán zřetel)


Vyhodnocení žádostí:
 

O výsledcích grantového řízení budou všichni jeho účastníci informováni
písemně nejpozději do 30. června 2012
 


Kontakt:
asistent@nadace.cz  | telefon:  241 406 886

 

Formulář žádosti o nadační grant z kategorie NIF